InloggenGratis lid worden

Cookies

Op Madopt gebruiken we cookies. Lees hier waarom we dat doen.

Algemene Voorwaarden Madopt

Artikel 1: DefinitiesArtikel 2: ToepasselijkheidArtikel 3: Wijzigingen van de Algemene VoorwaardenArtikel 4: Aanvang en duur OvereenkomstArtikel 5: Gebruik van PlatformArtikel 6: Abonnementen afsluiten, aanpassen en opzeggenArtikel 7: Privacy en dataArtikel 8: Intellectuele eigendom en boetebedingArtikel 9: Aansprakelijkheid en garantieArtikel 10: VrijwaringArtikel 11: OvermachtArtikel 12: PrijzenArtikel 13: BetalingArtikel 14: Beëindiging van de OvereenkomstArtikel 15: Overige bepalingenArtikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1: Definities

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden met een hoofdletter hebben de betekenis als in dit artikel gegeven.

 • Madopt: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Repurpose B.V., gevestigd te Amersfoort aan de Utrechtseweg 154, handelend onder Kamer van Koophandel nummer 86608975. Madopt is een handelsnaam van Repurpose B.V.
 • Klant: Een meerjarig vertegenwoordiger van een organisatie die een Overeenkomst is aangegaan met Madopt.
 • Overeenkomst(en): de Business-to-Business rechtsverhouding tussen Madopt en Klant met betrekking tot het afnemen van Diensten van Madopt en waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 • Dienst(en): één of meer verschillende diensten die Madopt gratis danwel betaald aan Klant aanbiedt en waarvan Klant gebruik kan maken.
 • Abonnement: Een Overeenkomst tussen Madopt en Klant waarbij Klant van (meer) Diensten gebruik kan maken en hier periodiek voor betaalt. Onder abonnementen vallen ook maatwerkabonnement.
 • Offerte(s): een schriftelijk aanbod van Madopt aan Klant om bijvoorbeeld een maatwerkabonnement aan Klant aan te bieden.
 • Platform: Het besloten deel van de website: www.madopt.nl, waarop Aanbieders en Zoekers met elkaar in contact kunnen komen.
 • Account(s): Een door een persoon via www.madopt.nl aangemaakt account.
 • Zoeker(s): Een Klant met een Account die op het Platform Zoekvragen plaatst.
 • Aanbieder(s): Een Klant met een Account die op het Madopt Platform uitsluitend op zoek is naar Zoekers om, middels direct contact met een zoeker, Materialen aan te bieden zoals een Zoeker in zijn Zoekvraag / Zoekvragen aangeeft te zoeken.
 • Zoekvraag / Zoekvragen: Een of meer door een Zoeker geplaatste ‘advertentie(s)’ met welk Materiaal wordt gezocht om daarop reacties van Aanbieders te krijgen die mogelijk geschikt Materiaal hebben.
 • Materiaal / Materialen: Dit betreft uitsluitend één van de volgende materialen:
  • hergebruik: een bouwproduct dat opnieuw te gebruiken is zonder dat er aanpassingen met een hoge negatieve milieu-impact nodig zijn.
  • restproduct: een bouwproduct dat grotendeels is afgeschreven en weggegooid zou worden en daarom nu veel goedkoper aangeboden wordt.
  • remontabel: een nieuw bouwproduct dat in de toekomst gemakkelijk her te gebruiken is omdat deze eenvoudig en volledig te demonteren is.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Door de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden een Overeenkomst tussen Madopt en Klant stemt Klant bij voorbaat in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de gesloten en (toekomstige) te sluiten Overeenkomsten en tevens alle daaruit voor Madopt voortvloeiende werkzaamheden. Voor zover de Wet dat voorschrijft, bevestigt Klant dat zij deze Algemene Voorwaarden heeft ontvangen.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Klant wordt door Madopt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3: Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Madopt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden dus ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.
 2. Niet-inhoudelijke wijzigingen of wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 3. Ingrijpende wijzigingen worden kenbaar gemaakt aan Klant via digitale wegen zoals bijvoorbeeld e-mail of een melding op het Platform.

Artikel 4: Aanvang en duur Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Account heeft aangemaakt of wanneer Klant schriftelijk of mondeling akkoord gaat met een Offerte.
 2. Een Overeenkomst loopt altijd door tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen of wanneer van een Klant alle accounts zijn verwijderd en vervolgens en het dan nog actieve abonnement is gestopt.
 3. Offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld in de offerte.
 4. Bij aanvaarding van een Offerte kan Madopt, binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding, deze alsnog intrekken.

Artikel 5: Gebruik van Platform

 1. Een Klant krijgt toegang tot het Platform na het aanmaken van een Account en het daarbij akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Klant garandeert dat elk van zijn Accounts uitsluitend gebruikt worden door degenen die het Account hebben geactiveerd.
 3. Klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn of haar inloggegevens en is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele directe en indirecte gevolgen bij verlies.
 4. De Klant gebruikt het Platform uitsluitend als Zoeker en/of als Aanbieder en volgt de adviezen gegeven door Madopt en het Platform op. Een Klant neemt alleen contact op met een Zoeker wanneer Klant binnen de zoekvraag passend Materiaal wil aanbieden.
 5. Klant plaatst uitsluitend juiste, eerlijke en volledige informatie op het platform en werkt deze direct bij wanneer deze niet meer up-to-date is.
 6. De Klant gebruikt het platform professioneel en plaatst geen informatie die: de intellectuele eigendomsrechten van derden schaadt of vermoedelijk zou kunnen schaden, (mogelijk) als aanstootgevend kan worden opgevat zoals grove, haatdragende of discriminerende teksten, informatie die (mogelijk) geheim is voor andere Klanten, persoons- of contactgegevens van zichzelf of van derden en/of wat verder ongepast is om te delen op een platform.
 7. Madopt heeft het recht om, zonder opgave van reden, een Account direct te blokkeren en/of om informatie op het Platform te wijzigen en/of om informatie te verwijderen indien Madopt vermoedt dat deze overeenkomst en/of de wet wordt geschonden.
 8. Madopt zet zich in voor optimale beschikbaarheid van het Platform, maar is, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Madopt ontstaat, gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform. Indien Madopt voorziet dat het Platform voor een langere tijd offline gaat zal Madopt de Klant hier de klant hier vooraf over informeren. Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de gegevens welke op het Platform heeft ingevoerd.
 9. Madopt streeft naar een zo prettig mogelijk gebruik van het platform en faciliteert het plaatsen en kunnen bekijken van Zoekvragen. Echter dient Madopt beschouwt te worden als een internetservice die niet alle informatie die op het Platform gedeeld wordt kan controleren en continue kan toezien op correct gebruik. Klant stelt daarom Madopt niet aansprakelijk voor content die andere Klanten plaatsen.

Artikel 6: Abonnementen afsluiten, aanpassen en opzeggen

 1. Een Klant kan zelf een Abonnement afsluiten op www.madopt.nl of om een offerte vragen voor een maatwerk Abonnement.
 2. Abonnementen worden aan het einde van de periode automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur zoals de aanvankelijke periode.
 3. Een Abonnement kan door Klant worden opgezegd of worden aangepast naar een ‘lager’ Abonnement. Een lager Abonnement biedt toegang tot minder Diensten. De verlaging of stopzetting wordt van kracht aan het einde van de lopende abonnementsperiode.
 4. Een lopend Abonnement kan elk moment naar een ‘hoger’ Abonnement worden aangepast, ook tijdens een al betaalde abonnementsperiode. Een hoger Abonnement biedt toegang tot meer Diensten. Het actieve abonnement wordt direct stopgezet en het nieuw hogere abonnement gaat direct in. De klant betaalt bij aanvang voor het hogere Abonnement waarbij de al eerder betaalde niet gebruikte abonnementsperiode wordt gerestitueerd. Voorbeeld: wanneer een Klant voor 3 maanden een abonnement afneemt en na 1 maand een hoger abonnement afneemt, dan betaalt de klant direct voor het hogere abonnement en wordt 2/3e van het eerder betaalde abonnement gerestitueerd (voor 2 van de 3 niet gebruikte maanden van het gestopte abonnement).

Artikel 7: Privacy en data

 1. Madopt verwerkt persoonsgegevens van een Klant ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en voldoet daarbij aan geldende privacy wetgeving.
 2. Op de verwerking van persoonsgegevens van Klant is de privacyverklaring van Madopt van toepassing, die te vinden is op de website www.madopt.nl.
 3. Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Klant Madopt toestemming om op het Platform zijn contactgegevens zoals naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres zichtbaar te maken voor andere Klanten.

Artikel 8: Intellectuele eigendom en boetebeding

 1. Alle Intellectuele eigendomsrechten die berusten op, vervat zijn in en/of voortvloeien uit de Diensten die Madopt aanbiedt, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de Intellectuele eigendomsrechten die berusten op het Platform, de inhoud hiervan (hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de lay-out, indeling en de broncode) en de rechten op merken, tekens en handelsnamen als gehanteerd door Madopt, berusten uitsluitend bij Madopt of zijn haar in licentie verstrekt.
 2. Klant mag de Diensten, Offertes en/of de programmatuur behorende bij het Platform (of enig deel daarvan) niet (laten) reproduceren, namaken, kopiëren, dupliceren, verkopen, doorverkopen, verhuren of verhandelen.
 3. Bij iedere schending van voorgaande lid verbeurt Klant aan Madopt een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,- voor iedere overtreding, alsmede een boete van € 3.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Madopt om in de plaats daarvan – naar haar keuze – de ter zake werkelijk geleden schade op Klant te verhalen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Op het Platform zelf worden geen overeenkomsten tussen Klanten aangegaan. Madopt bemiddelt niet bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen Klanten. De Aanbieder en Zoeker zijn zelf verantwoordelijk voor het buiten het Platform sluiten van een overeenkomst en voor een goede nakoming daarvan.
 2. Klant verplicht zich tot naleving van de Algemene Voorwaarden en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan Madopt en/of derden door schending van de Algemene Voorwaarden.
 3. Madopt is, indien er geen sprake is van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De aansprakelijkheid van Madopt op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 5.000,-.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk en in ieder geval in 30 dagen na het ontstaan daarvan deze schriftelijk bij Madopt meldt. De melding dient een adequate onderbouwing te bevatten.
 6. Bij recht op een schadevergoeding krijgt Madopt 30 dagen de kans om de tekortkoming recht te zetten. Indien hiermee de tekortkoming teniet is gedaan vervalt de schadevergoeding.

Artikel 10: Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart Madopt, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, onherroepelijk en onvoorwaardelijk tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Madopt van een Overeenkomst, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten.

Artikel 11: Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht of toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Madopt gebruik maakt en verhinderingen ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van werknemers, ongevallen, brand, overstroming, computervirussen, telecommunicatie- of internetstoring, staking, oorlog, rellen, rebellie, terrorisme, blokkade, overheidsingrijpen, overheidsvereisten en voorschriften of beperkingen opgelegd door de wet en/of regelgeving.
 2. Madopt hoeft in een overmachtssituatie geen (schade-)vergoeding aan Klant te betalen, ook niet wanneer Madopt hiervan voordeel heeft.

Artikel 12: Prijzen

 1. Alle door Madopt vermelde prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW en andere wettelijke verhogingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. Bij het zelf afnemen van een Abonnement via het Platform verleent de klant Madopt toestemming om abonnementskosten af te schrijven van de door Klant gebruikte betaalrekening.
 3. Madopt behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven op de website en andere uitingen te wijzigen.
 4. Op een prijs van toepassing zijnde verhoging of verlaging van belastingen, zoals het btw-tarief (belasting toegevoegde waarde), worden meteen doorberekend in de prijzen van abonnementen.
 5. Madopt behoudt zich het recht om prijzen van Abonnementen en Diensten aan te passen. De Klant wordt hierover geïnformeerd en kan ervoor kiezen om zijn abonnement aan te passen of te stoppen (zoals in artikel 6 staat). Bij het niet stoppen of wijzigen van het actieve abonnement gaat de prijswijziging in na afloop van de lopende abonnementsperiode.

Artikel 13: Betaling

 1. Een Abonnement dient bij afsluiten direct en volledig voor de overeengekomen periode betaald te worden, tenzij Klant en Madopt schriftelijk overeen zijn gekomen dat niet direct betaald hoeft te worden, in dat geval is de fatale betaaltermijn 30 dagen.
 2. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Madopt op Klant onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Klant in verzuim is, is zij met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens is Madopt in dit geval gerechtigd de toegang tot (bepaalde) functionaliteiten van het Platform te blokkeren, waarbij Klant dientengevolge geen enkel recht op compensatie of vergoeding heeft. Daarnaast heeft Madopt het recht om alle binnen en buiten rechte gemaakte kosten om het betalingsverzuim op te heffen te verhalen op Klant.

Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Madopt toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. Is de nakoming van de verplichting door Madopt nog mogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Madopt in verzuim is.
 2. Madopt mag de Overeenkomst op elk moment opzeggen indien: opdrachtgever failliet is verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend en/of de onderneming van Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
 3. Wanneer een Klant een Account laat verwijderen in verband met de Privacy Wetgeving, dan blijft de op dat moment lopende Overeenkomst van kracht.
 4. Madopt heeft bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, recht op volledige betaling van de resterende vergoeding tot het einde van de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst en is niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen aan Klant.

Artikel 15: Overige bepalingen

 1. Madopt kan haar rechten of plichten op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een zusterbedrijf of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing op (de Overeenkomst met) Klant.
 2. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Madopt.
 3. Het is Madopt toegestaan middels commerciële uitingen, waaronder persberichten, kennis te geven van de samenwerking met Klant, al dan niet gebruikmakend van het logo van Klant.
 4. Het is Madopt toegestaan om middels commerciële uitingen geanonimiseerde gebruikerslessen en geanonimiseerde gebruikersdata van Klanten te delen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Madopt en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Madopt gevestigd is.

Datum: 1 februari 2024

Plaats: Amersfoort

Samen bouwen we beter

info@madopt.nlLinkedIn

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom circulair bouwen.

Ga naar

MadopterenTarievenInloggenVoorwaardenPrivacy statement

Repurpose BV

Huize Paasloo, Utrechtseweg 154, 3818 ES Amersfoort

KVK: 86608975

BTW: NL864021860B01